Laicasaane

Dưới nền trời phủ ánh lam, bóng ai đứng đó lục quang quanh mình