Lời tựa Bộ sách Xứ Hải Địa


Nếu một con rồng bay đến chỗ bạn và nói “Arw sobriost!”, bạn sẽ không hỏi gì hết. Bạn chỉ làm như nó bảo. Rồi con rồng cất cánh, lao vút lên, mang bạn đến nơi bạn và nó phải đến, bay đi cùng phương gió khác, bay đi tự do.